ประวัติ

บริษัท เคพี-เออีซี จำกัด ได้ก่อตั้ง มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (จากเดิม ทำธุรกิจในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอน์ดพี แมเนจเม้ท เซอร์วิส มาเป็นเวลา 10 ปี) และทีมงานของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เพื่อการดำเนินธุรกิจการบริการในด้านการป้องกันและกำจัดแมลง สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ โดยทีมงานของเรามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และผ่านการทดสอบ การอบรมเรื่องแมลงมาโดยตรง รวมถึงทีมงานนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาโดยตรง ทำให้ลูกค้าได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวก อย่างแน่นอน

วิสัยทัศน์

บริษัท เคพี-เออีซี จำกัด มุ่งเน้นในด้านการบริหารงาน ดังนี้

  • • เน้นการบริการ ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
  • • ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพโดยนักกีฏวิทยา
  • • ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม
  • • บริการอย่างจริงใจ ข้อมูลตรงไปตรงมากับลูกค้า
  • • แนะนำสิ่งที่ดี ความคุ้มค่า และข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าเสมอ

พันธ์กิจ

บริษัท เคพี-เออีซี จำกัด มุ่งมั่นในการนำเสนอการบริการที่รวดเร็วมีคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม

ใบรับรอง

ใบจดทะเบียนบริษัท
หนังสือรับรองบริษัท
ใบรับรองผ่านการอบรมฯ